Skip to main content

Politika privatnosti

KFK d.o.o./LLC (u daljnjem tekstu KFK) nastoji u svom poslovanju poštivati sve relevantne zakonske odredbe propisane hrvatskim zakonom i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu Uredba), te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom za zaštitu i sigurnost obrađenih osobnih podataka.

Svrha i način obrade Vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti našeg poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo Vaše osobne podatke. U svom poslovanju vodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno.

Prilikom obrade Vaših osobnih podataka vodimo se načelima točnosti, pouzdanosti, povjerljivosti i integriteta. Pristup vašim osobnim podacima moguć je samo ovlaštenim djelatnicima KFK-a i našim partnerima pružateljima poslovnih usluga.

KFK obrada osobnih podataka provodi se u slučajevima kada zakonski propisi nalažu pohranu osobnih podataka.

Prikupljanje podataka za posebnu, izričitu i legitimnu svrhu bit će ograničeno na nužan opseg za ispunjenje te svrhe i obrađeno na način koji je u skladu s ovom svrhom.

Prikupljene podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu ili rok određen važećim propisima.

KFK ne prenosi vaše osobne podatke u treće zemlje. Ukoliko postoji potreba za takvim prijenosom, KFK će Vas o tome obavijestiti na odgovarajući način, a prijenos informacija će biti dostupan samo u skladu s važećim propisima.

U sklopu redovnog poslovnog ili ugovornog odnosa s kupcima i dobavljačima primarno obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa, adresa i sl. Ukoliko je to potrebno za obavljanje naših poslovnih aktivnosti, a ne vezane uz određeni ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam ih legitimno priopćili drugi ugovorni partneri ili treće strane.

KFK će obrađivati osobne podatke u skladu sa svim pravima osoba propisanih Uredbom svake osobe čiji se osobni podaci prikupljaju (u daljnjem tekstu nositelj podataka), a posebice:

  • pravo na informiranost – KFK će vam dati svoj identitet i podatke za kontakt, svrhu obrade i zakonsku osnovu za obradu, o legitimnim interesima KFK-a, pojedinosti o namjeravanom prijenosu trećoj osobi, o pohrani razdoblju podataka, o vašem pravu na pristup, pravu na ispravak, pravu na brisanje, pravu na ograničenje obrade, pravu na prigovor itd.
  • pravo na pristup informacijama – ispitanik ima pravo od KFK-a na svoj zahtjev dobiti: potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose ili ne, o pravu na pristup osobnim podacima i informacijama, između ostalog, o već obrađenim osobnim podacima i svrsi obrade, razdoblju čuvanja, prenosivosti podataka u treće zemlje,
  • pravo na ispravak – ako su osobni podaci ispitanika netočni, nositelj podataka ima pravo na ispravak podataka, a uzimajući u obzir svrhe obrade osobnih podataka, ako su njegovi osobni podaci nepotpuni, nositelj podataka ima pravo na dopunu osobnih podataka, uključujući i putem pružanja dopunskih podataka,
  • pravo na zaborav/pravo na brisanje – nositelj podataka ima pravo na brisanje svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja od strane KFK-a ako ne postoji zakonska osnova za obradu podataka,
  • pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči iznimkom pohrane i neke druge obrade,
  • pravo na prenosivost podataka – nositelj podataka ima pravo dobiti svoje osobne podatke koje je prethodno dao KFK-u u strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom voditelju obrade podataka bez ometanja od strane KFK-a, gdje se provodi obrada osobnih podataka automatiziranim sredstvima i kada je nositelj podataka pristao na obradu ili kada se obrada provodi na temelju ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka.
  • pravo na prigovor na obradu osobnih podataka – ispitanik ima pravo na prigovor na obradu osobnih podataka i KFK više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako KFK može pružiti uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interes ispitanika i zbog zakonskih zahtjeva.

Svaki prigovor na obradu osobnih podataka potrebno je uputiti u pisanom obliku na adresu Društva: Dugoselska ulica br.5a, Rugvica, 10370 Dugo Selo ili poslati elektroničkom poštom na e-mail adresu: osobni.podaci@kfk.hr. KFK može zatražiti pružanje dodatnih informacija potrebnih za utvrđivanje identiteta nositelja podataka.

 

 

Rugvica, 25. svibnja 2018.

Direktor KFK d.o.o/LLC:

 

Emil Krajcarek